Loading color scheme

 

 

 

REGULAMIN PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH FIRMY SPEEDBUS.EU OBOWIĄZUJĄCY OD 05.10.2022 r.

 

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO SAMOCHODEM TRANSPORTOWYM DO 9 OSÓB FIRMY Speedbus.eu Włodzimierz Połetek, ul. Domowicza 28, 95-080 Tuszyn z licencją nr 001/2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 z późn. zmian), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. 2006, Nr 38, poz. 266). Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 Nr 1137).
1.2. Podstawowe określenia: – Pasażer - osoba korzystająca z usługi transportu pasażerskiego na podstawie potwierdzonej rezerwacji. – Przewoźnik – marka speedbus.eu należąca do firmy "EXPOL" WŁODZIMIERZ POŁETEK, mieszczącej się przy ul. Domowicza 28, 95-080 Tuszyn o numerze NIP 7291067075 wykonująca usługę transportu pasażerskiego z Polski do Holandii, Belgii oraz Niemiec. – Rezerwacja – wyrażenie chęci / aprobaty skorzystania z usług transport pasażerskiego przez Pasażera w trakcie rozmowy telefonicznej z firmą speedbus.eu, za pomocą wiadomości SMS, wysłania wiadomości email lub za pomocą komunikatorów (whatsapp, msg, itd.) – Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem w chwili dokonania rezerwacji przejazdu przez Pasażera. Na podstawie umowy Przewoźnik zobowiązuje się przewieźć za określoną opłatą Pasażera oraz jego bagaż, a pasażer zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu. – Bagaż – bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy. Łączny bagaż nie powinien przekroczyć wagi 40kg. – Nadbagaż – bagaż dodatkowy nie wliczony w cenę przejazdu, za który przewoźnik dolicza opłatę dodatkową.

 

2. PASAŻER:

 

2.1. Pasażer rezerwuje miejsca w busie za pomocą kontaktu telefonicznego z firmą speedbus.eu lub wysyłając wiadomość sms lub e-mail potwierdzający rezerwację.
2.2. Pasażer winien przybyć pod wskazany przez siebie adres przed planowanym przybyciem minibusa. Brak pasażera w chwili planowanego odjazdu traktowane oznacza rezygnację z transportu.
2.3. Pasażer ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą, tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży, czy do korzystanie ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.
2.4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz stosowania się do zaleceń obsługi busa.
2.4.1 Pasażer zajmuje miejsce w busie wskazane przez obsługę busa.
2.4.2 Pasażer ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego przez obsługę busa czasu zakończenia przerwy przystankowej i nie powodować opóźnień w odjeździe busa w wyznaczonym czasie.
2.4.3 Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
2.4.4 Pasażer jest zobowiązany do całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, czy palenia papierosów w busie.
2.5. Dzieci, bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport). Jeżeli przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, wszystkie dzieci do lat 12 muszą podróżować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenia o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien być wypełniony i podpisany w obecności członka załogi busa i przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w busie.
2.6. Pasażer odpowiada na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego za szkody wyrządzone Przewoźnikowi, pasażerom, czy zniszczenie busa.
2.6.1 Pasażer, który w sposób umyślny, lub wskutek zaniedbania powoduje uszkodzenie, lub zanieczyszczenie busa jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, jakie musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
2.7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza busem nie są objęte tym ubezpieczeniem.
2.8. Przewoźnik dopuszcza aby pasażer zabrał ze sobą zwierzę domowe w rozumieniu przepisów o ochronie zwierząt po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym oraz odpowiednim zabezpieczeniu zwierzęcia w trakcie przejazdu (niezbędny transporter, kaganiec, szelki, smycz). 2.9. Za wszelkie szkody spowodowane przez zwierzę obciążony zostanie właściciel.

 

3. PRZEWOŹNIK

 

3.1. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
a) nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) zachowuje się w sposób, który mógłby wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo, lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne takiego zachowania ponosi Pasażer, który w takiej sytuacji nie ma prawa żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.
3.2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jednak z przyczyn niezależnych od niego nie może tego zagwarantować.
3.2.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych).
3.2.2 Przewoźnik nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn niezależnych od niego oraz wynikających z nich dalszych, bliżej nie określonych skutków.
3.2.3 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejszy niż planowany przyjazd busa do miejsca docelowego i dalsze wynikające z tego negatywne skutki dla Pasażera.
3.3. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do realizacji przewozu busem zastępczym oraz wprowadzania przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych
3.4. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym Przewoźnikom.
3.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

 

4. REZERWACJA

 

4.1. Dokonanie rezerwacji przez Pasażera następuje drogą mailową lub sms i jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
4.2. Gwarancją przejazdu jest potwierdzenie przez Przewoźnika przyjęcia rezerwacji od Pasażera.
4.3. Pasażer poinformuje Przewoźnika o rezygnacji z transportu minimum 24 godziny przed ustalonym terminem wyjazdu. W przypadku, gdy Pasażer nie poinformuje Przewoźnika o rezygnacji, Przewoźnik może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów związanych z rezerwacją transportu dla Pasażera.

 

5. BAGAŻ

 

5.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu dodatkowego i podręcznego o łącznej wadze nie przekraczającej 40kg. Bagaż powinien być spakowany w standardowe torby podróżne, plecaki lub walizki.
5.2. Opłacie dodatkowej podlega wszelako rozumiany nadbagaż, który stanowią przedmioty i bagaże dodatkowe o wadze przekraczającej 40kg.
5.3. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia nadbagażu w przypadku, gdy istnieje możliwość, że bagaże pozostałych pasażerów mogłyby się nie zmieścić.
5.4. Wszelkie przedmioty wartościowe, sprzęt elektroniczny, biżuterię, papiery wartościowe, pieniądze itp. Pasażer przewozi na własną odpowiedzialność w ramach bagażu podręcznego. 5.4.1 Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w busie przez Pasażera.
5.5. Zabrania się przewożenia broni, materiałów wybuchowych, żrących, cuchnących i innych, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić, czy uniemożliwić dalszy przejazd lub zniszczyć czyjeś mienie.
5.6. Pasażer przewozi tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność wyroby akcyzowe (np. tytoń, alkohol lub inne), farmaceutyki, narkotyki, towary niebezpieczne, żywe rośliny i zwierzęta, dzieła sztuki i antyki, biżuterię, a także inne przedmioty niewymienione, których przewóz (lub przewóz powyżej ustalonych norm) jest zakazany i karany na mocy ogólnych przepisów prawa.
5.7. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
5.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki bagażowe.

 

6. REKLAMACJE

 

6.1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować pisemnie (listem poleconym) na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@speedbus.eu, w okresie trzech miesięcy od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Pasażer lub jego prawny opiekun, następca prawny bądź pełnomocnik. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Jeżeli reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej, Przewoźnik wzywa Pasażera, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niespełnienie tego żądania w terminie, powoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Jeśli reklamacja zostanie uzupełniona w terminie 14 dni, za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnienia. W terminie 30 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje reklamację. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy z zastrzeżeniem powiadomienia Pasażera o przyczynach wydłużenia terminu do rozpatrzenia reklamacji. Zawiadomienie to winno nastąpić przed upływem 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Przewoźnika.
6.2. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U.z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
7.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
7.3. Rezerwacja przejazdu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.